home

การดูแลผู้สูงอายุ

 • ผู้สูงอายุควรดูแลตนเองอย่างไร?
  ผู้สูงอายุนอกจากมีความต้องการการดูแลจากครอบครัวและสังคมแล้ว ผู้สูงอายุเองควรรู้ จักดูแลตนเองด้วย เพื่อ -เป็นที่พึ่งแก่ตนเอง -แบ่งเบาภาระของครอบครัว -และเพื่อแบ่งเบาภาระของสังคม ทั้งนี้ การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ใช้หลักการเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมด แต่ในทางกลับกันคือ read more

การได้รับอากาศบริสุธิ์ ของผู้สูงอายุ

 • การได้สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์การได้สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์ สำหรับผูสูงอายุ
  การได้สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์ สำหรับผูสูงอายุ การได้สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์  มาสูดอาการที่บริสุทธิ์ จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคได้ อาจเป็นสวนสาธารณะใกล้ ๆ สถานที่ท่องเที่ยว หรือการปรับภูมิทัศน์ภายในบ้านให้ปลอดโปร่ง สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก มีการปลูกต้นไม้ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้เหมาะสม เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และสามารถช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้ หรือหอบหืดได้ และทำให้จิตใจเบิกบาน ทำให้ไม่เครียดเป็นการผ่อนคลายไปในตัวread more

Lorem lpsum

 • ความเสื่อมของสติปัญญา
  มนุษย์มีการพัฒนาสมบูรณ์สูงสุดเมื่ออายุ 20-25 ปี จากนั้นประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายและอวัยวะจะเริ่ม

About

 • การดูแลสุขภาพสายตา
  การดูแลสุขภาพสายตา ดวงตา เป็นอวัยวะที่สำคัญมากส่วนหนึ่งของร่างกาย เพราะทำหน้าที่ในการมองเห็นต่อโลกภา