การตรวจสุขภาพประจำปี ของผู้สูงอายุ

การตรวจสุขภาพประจำปี ของผู้สูงอายุ

การตรวจสุขภาพประจำปี ของผู้สูงอายุ

การตรวจสุขภาพประจำปี ของผู้สูงอายุ
การตรวจสุขภาพประจำปี ของผู้สูงอายุ

การตรวจสุขภาพประจำปี  แนะนำให้ตรวจสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี หรืออย่างน้อยทุก 3 ปี โดยแพทย์จะทำการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และอาจมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดแข็ง เช่น โรคเบาหวาน โรความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง ตรวจหาโรคมะเร็งที่พบบ่อย ได้แก่ มะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และยังมีตรวจการมองเห็น การได้ยิน ตลอดจนประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วย

การตรวจสุขภาพประจำปี มีความจำเป็นต่อทุกคน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งอยู่ในวัยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมากที่สุด  การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นการตรวจร่างกายเพื่อค้นหาโรค หรือความผิดปกติของร่างกายตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพื่อให้สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดความรุนแรงของโรค หรือความพิการที่อาจเกิดขึ้นในบางโรคได้ ทำให้รักษาอาการในระยะเริ่มต้นได้

โรคที่มักพบในการตรวจสุขภาพประจำปี
โรคที่มักพบในการตรวจสุขภาพประจำปี ได้แก่ โรคโลหิตจาง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคพยาธิ โรคระบบทางเดินปัสสาวะ วัณโรค และมะเร็ง เป็นต้น

ส่วนโรคที่มักตรวจพบในผู้สูงอายุ จากการซักประวัติ การวัดความดันโลหิต และการตรวจอื่นๆ มีดังนี้
– ความดันโลหิตสูง
– โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน
– มะเร็งเต้านม
– ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
– การใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมจนเกิดภาวะข้างเคียง
– โรคเบาหวาน
– โลหิตจาง
– ไขมันในเลือดสูง
– ต่อมไทรอยด์ทำงานลดลง
– ภาวะประสาทหูเสื่อม
– โรคทางตาต่างๆ เช่น โรคต้อกระจก โรคต้อหิน ประสาทจอรับภาพเสื่อม สายตาสั้นหรือยาวผิดปกติ
– โรคผิวหนังต่างๆ เช่น การติดเชื้อรา มะเร็งผิวหนัง ผื่นแพ้ยา ผิวแห้ง
– โรคเกี่ยวกับเหงือกและฟัน

นอกจากโรคทางกายที่ตรวจพบ ยังพบได้ว่ามีผู้สูงอายุหลายท่าน ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต อันเนื่องมาจากสภาพทางร่างกายที่เปลี่ยนไป สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การสูญเสียความมั่นคง การสูญเสียความภูมิใจในตนเอง เป็นต้น

การดูแลตนเองในการตรวจสุขภาพประจำปี เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุมาก ซึ่งนอกจากการตรวจสุขภาพประจำปีแล้ว ลูกหลานควรให้ความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย เผื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตใจที่แข็งแรง

Lorem lpsum

  • การดูแลผู้สูงอายุ
           มนุษย์มีการพัฒนาสมบูรณ์สูงสุดเมื่ออายุ 20-25 ปี จากนั้นประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายและอวัยวะ

About

  • การดูแลสุขภาพสายตา
    การดูแลสุขภาพสายตา ดวงตา เป็นอวัยวะที่สำคัญมากส่วนหนึ่งของร่างกาย เพราะทำหน้าที่ในการมองเห็นต่อโลกภา