6E98CC84970A23123921C6863C06AA38

หลักการใช้ยาในผู้สูงอายุ

Lorem lpsum

  • ความเสื่อมของสติปัญญา
    มนุษย์มีการพัฒนาสมบูรณ์สูงสุดเมื่ออายุ 20-25 ปี จากนั้นประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายและอวัยวะจะเริ่ม

About

  • การดูแลสุขภาพสายตา
    การดูแลสุขภาพสายตา ดวงตา เป็นอวัยวะที่สำคัญมากส่วนหนึ่งของร่างกาย เพราะทำหน้าที่ในการมองเห็นต่อโลกภา